www.cbpworld.net

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

    

 


 

 

 

แผนปันผลตอบแทน  

     เราได้พัฒนาแผนปันผลตอบแทนขึ้นมาใหม่โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบริษัท ซี.บี.พี เวิลด์ จำกัด

    เพื่อให้เหมาะสมกับคนไทยและอาเซียนโดยมีการแบ่งรูปแบบการจ่าย ออกเป็น 8 ทาง

    และมีที่มาของคะแนน(BV) อยู่ 2 ทาง นั่นก็คือ

         1.GT BV

         2.Q BV

     8 ช่องทางในการรับผลตอบแทน                    

         1. กำไรจากการขายปลีก 20-40%

         2. โบนัส BD 50% ชั้นที่1(ลูก)30% ชั้นที่2(หลาน)10% ชั้นที่3(เหลน)10%

         3. โบนัส GT 30%  

         4. โบนัส HBP60%ชั้นที่1(ลูก)30%ชั้นที่2(หลาน)10%ชั้นที่3(เหลน)10%ชั้นที่4(ร่ำ)5%ชั้นที่5(รวย)5%

         5. โบนัสกองทุนทั่วโลก WS  7.5%

         6. โบนัส MB 63%

            6.1 MOG 40%

             6.2 MAG 23%

         7. โบนัส HOF

         8. โบนัส JIV 3%,5%  ตำแหน่งทางธุรกิจ

                1. WM มียอดซื้อส่วนตัว 1,000 GTBV

                2. SM  มียอดซื้อส่วนตัว 4,000 GTBV

                3. TM  มียอดซื้อส่วนตัว 10,000 GTBV

                4. DM   แนะนำตรง 3 TM

                5. DPM แนะนำตรง 3 DM 

                6. DCM แนะนำตรง 3 DPM

                7. DDM แนะนำตรง 3 DCM

        หมายเหตุ

                 - คะแนนสะสมไม่กำหนดระยะเวลา

                 - ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตก

                 - ตำแหน่งที่สูงขึ้นหมายถึงสิทธื์ในการรับรายได้ที่สูงขึ้น


   ที่มาของรายได้

           1. กำไรขายปลีก   สินค้าทุกตัวจะมีกำไรขายปลีก 20% - 40%

                            2. โบนัส BD 50%  โบนัส BD จ่ายทุกครั้งเมื่อ ทีมงานที่ท่านแนะนำซื้อ  GT BV

  

                

 

 

   

          3.โบนัส GT 30% รายได้ช่องทางนี้เกิดจากการสะสมยอดบาลานซ์ของสายงานทั้งสองสายงานในแต่ละวัน


                                  

 

 

                        

          4. โบนัส HBP 60% จากรายได้โบนัส GT  ชั้นที่1= 30% ชั้นที่2 =10% ชั้นที่3 = 10% ชั้นที่4 = 5% ชั้นที่5 = 5%


 

 

 

 

                   5.โบนัสกองทุนทั่วโลก WS 7.5% รายได้ช่องทางนี้เกิดจากการได้รับตำแหน่งที่สามารถรับโบนัสกองทุนแล้ว

             สามารถทำรายได้จากโบนัส GT ได้ตามเกณฑ์

       

 

 

                         6.โบนัส MB 63% (1,000 QBVรายได้ช่องทางนี้เกิดจากการรักษายอด(Q)


              6.1 โบนัส MOG 40% โครงสร้างการแนะนำตรงของสมาชิก 10 ชั้นๆละ 4% รวม 40%

           

 

              6.2 โบนัส MAG 23% โครงสร้างการรักษายอดของสมาชิกทั้งหมด

            

                                    หมายเหตุ : การซื้อสินค้ารายเดือน 1,000 Q BV โบนัส MOG กับ MAG ใช้ยอด 1,000 Q BV ยอดเดียวกัน


                             7.โบนัส HOF  รับหุ้นบริหาร และรถยนต์

                            8. โบนัส JIV  โบนัสสำหรับศูนย์บริการ โดยแบ่งเป็น JIV A 5% และ JIV S 3%                            

    

          หมายเหตุ

           การรักษายอด (Q) เพื่อรับสิทธิ์ในการรับรายได้ในเดือนนั้นๆ

               1.ทุกตำแหน่ง รักษายอด 1,000 Q BV

               2.รักษายอด (Q)เพื่อรับสิทธิในการรับโบนัส HBP,WS,MB และ HOF

          **โบนัส HBP รักษายอดวันไหนมีสิทธิ์รับโบนัสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปถึงสิ้นเดือน

         

            โบนัสที่ไม่ต้องรักษายอด

               1.โบนัส BD และ GT

               2.โบนัส JIV สำหรับผู้ที่เป็น JIV

 

          การรับโบนัส (เดือนละ 2 ครั้ง)

               1.โบนัส BD,GTและ HBP

                  * งวดที่ 1 ผลงานจากวันที่ 1-15 สรุปยอดทุกวันที่ 15

                    รับรายได้อีก 5 วันทำการของธนาคาร                    

                  * งวดที่ 2 ผลงานจากวันที่ 16-สิ้นเดือน สรุปยอดทุกสิ้นเดือน

                    รับรายได้อีก 5 วันทำการของธนาคาร  

               2.โบนัส WS,MB,HOF,และJIV สรุปยอดทุกสิ้นเดือน รับโบนัสพร้อมงวดที่ 2                  

 

 
Online:  1
Visits:  289,392
Today:  124
PageView/Month:  502